Štatút súťaže

Daný štatút upravuje pravidlá súťaže na Facebook stránke (https://www.facebook.com/plantoteka.rastlinarstvo)  a Instagramovej (skratka IG) stránke (https://www.instagram.com/plantoteka_rastlinarstvo/?fbclid=IwAR0UWgkcGZBzG-UUxyw2K3HFmFseLxWg6IDWHjnvQzUe5UjwVAJqCgCJ0aI)
(ďalej len „súťaž“), pričom spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 upravujejasne a podrobne pravidlá a podmienky súťaže.
I  Definícia pojmov
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Ing. Nikola Faturík, trvalý pobyt Plevník 240, 018 26 Plevník-Drienové, IČO 55 004 709, DIČ 112 296 2313, evidovaná živnostenským registrom č. 330-29467 (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).
2) Súťažou sa rozumie akýkoľvek príspevok, v ktorom vyhlasovateľ na svojej FB stránke (@Plantotéka) a IG stránke (@plantoteka_rastlinarstvo) vyzve k aktivite fanúšikov stránky a jeden alebo viacerí získajú vopred stanovenú výhru, buď splnením súťažnej aktivity alebo náhodným žrebovaním, v súlade s týmto štatútom a s pravidlami danej konkrétnej súťaže oznámenými priamo v súťažnom statuse.
3) Aktivitou sa rozumie vpísanie komentára s odpoveďou na súťažnú otázku, prípadne zaslanie fotografie alebo akékoľvek iné súťažné aktivity, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4) Náhodným žrebovaním sa rozumie zadanie všetkých účastníkov do softvéru, ktorý je naprogramovaný tak, aby náhodne vybral jedného víťaza zo zadaných účastníkov súťaže. Tento softvér vždy pre dané náhodné žrebovanie určí vyhlasovateľ súťaže. V prípade malého počtu účastníkov súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo zmeniť spôsob žrebovania, napríklad ťahaním lístkov s menami.
II Účel a trvanie súťaže
1) Cieľom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
2) Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke @Plantotéka a IG stránke @plantoteka_rastlinarstvo.
III Termín konania súťaže
1) Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke (@Plantotéka) a IG stránke (@plantoteka_rastlinarstvo).
IV Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1) Súťaž je dostupná prostredníctvom Facebook stránky (@Plantotéka) a IG stránky (@plantoteka_rastlinarstvo), avšak len prostredníctvom pripojenia sa k tejto stránke na území Slovenskej republiky.
2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook a Instagram, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a zároveň splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).
V Priebeh súťaže
1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) alebo splnením iných určených podmienok uvedených v popise príspevku, ako napríklad pridaním fotografie, pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku..
2) Každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom statuse, bude zaradený do žrebovania.
3) Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže ako aj spôsob určenia výhercu, súťaže spomedzi účastníkov bude určený v príslušnom súťažnom príspevku. Ak nie je počet výhercov v súťažnom statuse uvedený, je výherca len jeden.
VI Výhra a jej odovzdanie
1) Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku
2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný status spolu s výzvou, aby kontaktoval vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak výherca súťaže do 70 hodín od oboznámenia, spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, nebude vyhlasovateľa súťaže kontaktovať, alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže alebo výhru nikomu neudeliť.
3) Vyhlasovateľ súťaže oboznámi výhercu o presnom spôsobe doručenia výhry
4) Organizátor súťaže zašle alebo poskytne výhru výhercovi súťaže najneskôr do 20 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje. Organizátor zasiela výhry hmotného charakteru poštou a nehmotné výhry v podobe služieb alebo produktov vyhlasovateľa súťaže odovzdá formou inštrukcií.
5) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej prepravnou spoločnosťou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.
7) Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je vyhlasovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady vyhlasovateľa súťaže, ak o to výherca požiada. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350€ je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená. Výherca je plne zodpovedný za splnenie všetkých daňových, odvodových či iných povinností, ktoré by mu v súvislosti s výhrou mohli vzniknúť.
VII Osobité ustanovenia
1) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek ukončiť, pozastaviť, zrušiť alebo odvolať, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke @Plantotéka a IG stránke @plantoteka_rastlinarstvo, alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady a to vtedy, ak má vyhlasovateľ súťaže dôvodné podozrenie z podvodu alebo chyby týkajúcej sa usporiadania alebo priebehu súťaže.
2) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo znemožniť účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi, a to kedykoľvek počas jej trvania, aj po vyhlásení výsledkov, ak bola výhra dosiahnutá účastníkom súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
3) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, je však povinný zmenený štatút bezodkladne zverejniť na webovej stránke.
4) Ak výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uvedie nesprávnu adresu, na ktorú mu má byť zaslaná výhra, ak išlo o výhru hmotnú, alebo nesprávnu emailovú adresu, ak ide o výhru nehmotného charakteru a z tohto dôvodu výhra nie je odovzdaná resp. doručená, výherca nemá nárok na náhradné doručenie či odovzdanie, ak sa s vyhlasovateľom súťaže nedohodne inak. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nijakým spôsobom nezodpovedajú ani za akékoľvek dôvody, ktoré vyhlasovateľ súťaže nemohol ovplyvniť v prospech výhercu a pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená. V takom prípade výherca taktiež nemá nárok na náhradné doručenie či odovzdanie, ak sa s vyhlasovateľom súťaže nedohodne inak. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im
priamo alebo nepriamo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
5) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže.
VIII Ochrana osobných údajov
1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval tieto osobné údaje účastníka súťaže:
a) meno,
b) priezvisko,
c) prezývka pod akou účastník súťaže vystupuje na stránke Facebook a Instagram (IG) a to tak, že ich
zverejnení na Facebook stránke @Plantotéka a IG stránke @plantoteka_rastlinarstvo za účelom vyhodnotenia súťaže. Doba trvania súhlasu je od doby publikovania týchto údajov na Facebook stránke @Plantotéka a IG stránke @plantoteka_rastlinarstvo účastníkom súťaže po dobu skončenia súťaže vrátane jej vyhodnotenia, najdlhšie po dobu prevzatia výhry. Osobné údaje nebudú ukladané a spracúvané po skončení konkrétnej súťaže, zostanú však zverejnené na Facebook stránke @Plantotéka a IG stránke @plantoteka_rastlinarstvo, tak ako ich tam zverejnil samotný účastník súťaže.
2) V prípade výhercu hmotnej výhry zasielanej poštou vyhlasovateľ súťaže spracuje jeho osobný údaj: poštová adresa za účelom zaslania výhry, pričom tento osobný údaj nebude po doručení výhry výhercovi ďalej spracovávaný vyhlasovateľom súťaže a bude bezodkladne zlikvidovaný.
3) Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že poskytované údaje sú správne a aktuálne, a sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona.
4) Podľa ustanovenia § 28 zákona má účastník súťaže právo najmä na:
a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
b) právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania,
c) právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.
5) Účastník súťaže berie na vedomie, že údaje uvedené v ods. 1 tohto článku poskytuje vyhlasovateľovi súťaže, nie spoločnosti Facebook.
IX Záverečné ustanovenia
1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke  a je na uvedenej stránke dostupný aj prostredníctvom FB stránky @Plantotéka a IG stránky @plantoteka_rastlinarstvo a uložený u vyhlasovateľa súťaže
2) Súťaž nie je organizovaná, sponzorovaná, schválená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Každý účastník súťaže súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nim nemá žiadne záväzky
V Trenčíne dňa 01.11. 2022